Сервис на индустриска опрема

 

Лабораториски и преносни инструменти :


  • Аналитички и прецизни ваги - Mettler Toledo;
  • Микроскопи - Zeiss;
  • Преносни инструменти за мерење на влажност, температура, спроводливост, pH, проток на воздух, ниво на звук, вртежи, притисок, согорени гасови - Testo
  • Пипетори, бирети, дозери, пипет контролери - Brand;
  • Центрифуги  - Hettich;
  • Инструменти за испитување на хемиски состав на млекото - LactoScan, Funke Gerber;
  • Стерилизатори, инкубатори, тест клима комори - Binder;
  • Спектрофотометри - Analytik Jena.