ТЕСТИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ ВО РАБОТНА СРЕДИНА

 

Ергономија на работна средина :


  1. Мерење на температура на воздух,                                                  MKC ISO 7726:2007*
  2. Мерење на апсолутна влажност на воздух,                                      MKC ISO 7726:2007*
  3. Мерење на брзина на воздух.                                                          MKC ISO 7726:2007*

 

  1. Тестирање на бучава во работна средина                                       MKC ISO 1999:1990*
  2. Тестирање на осветлување на работни места                                 МКС EN 12464-1:2008
  3. Тестирање на индустриски вибрации                                                               ISO 2371