ТЕСТИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТАЛЕН ВОЗДУХ

 

  • Тестирање на прашина (цврсти честички) ЦЧ10, во амбиентален воздух со нефелометриска и гравиметриска метода                                                                                                                                                                                                ФЛТ01- Нефелометриска и гравиметриска метода

 

  • Тестирање на озон                                                                                   ЕN 14625
  • Тестирање на јаглерод моноксид                                                              ЕN 14626
  • Тестирање на сулфурдиоксид                                                                   ЕN 14212
  • Тестирање на азотни оксиди                                                                     ЕN 14211