Анализа на вода и почви

 • Фармахем Лабораторија за животна средина врши анализа на доставен или земен примерок на вода (површинска, отпадна, подземна, вода за пиење) и почва.

 

Земањето на примероците на вода и почва се врши по следни стандарди/упатства:


 • Земање примероци вода од реки и потоци                      
 • Земање примероци од отпадни води                               
 • Земање примероци од подземни води                               
 • Земање примероци од вода за пиење од пречистителни станици и водоводни дистрибутивни системи   
 • Мониторинг на ефлуент во вода и канализација        
 • M18-Monitoring of discharges to water and sewer Environment Agency (UK) Version 1
 • Упатство за земање на примероци на почва, вода, талог и ѓубриво
 • Sampling manual for environmental monitoring by intensive livestock industries (AUS)
 • Упатство за земање на примероци од почви  ISO 10381-2:2002                         
 • МКС ISO 5667-6:2007 *
 • МКС ISO 5667-10:2007 *
 • МКС ISO 5667-11:2007
 • МКС ISO 5667-5:2007

Фармахем Лабораторија за животна средина врши анализи на примероци по следните методи:


 1. Спектрофотометриски;
 2. Волуметриски;
 3. Гравиметриски;
 4. Потенциометриски.

 

 

Физичко/хемиска анализа на:

 

 • Амониум јони                                                 

Spectroquant NH4+ test 1.14752.0001 Merck * 

 • Нитрaти   

Spectroquant NO3- test 1.09713.0001 Merck *

 • Хлориди      

Spectroquant  Cl- test 1.14897.0001; Merck *

 • Сулфати       

Spectroquant  SO42- test 1.14791.0001;  Merck *

 • Фосфати      

Spectroquant  Р  test 1.14848.0001; Merck *

 • Железо вкупно                                                   

Spectroquant  Fe  test 1.00796.0001; Merck *

 • Железо(III)                  

                                    

Spectroquant  Fe3+  test 1.00796.0001; Merck *

 • Железо(II)                                                       

Spectroquant  Fe2+  test 1.00796.0001; Merck *

 • Вкупен органски јаглерод (ТОС)                    

Spectroquant  TOC  test 1.14878.0001;Merck

 • Нитрити        

Spectroquant  NO2- test 1.14776.0001; MERCK

 • Цијаниди   

Spectroquant  CN-  test 1.09701.0001; MERCK

 • Сулфиди         

Spectroquant  S2-  test 1.14779.0001; MERCK

 • Флуориди     

Spectroquant  F  test 1.14598.0001; MERCK

 • Манган      

Spectroquant  Mn  test 1.14770.0001; MERCK

 • Силициум                  

Spectroquant  Si  test 1.14794.0001; MERCK

 • Олово       

Spectroquant  Pb  test 1.09717.0001; MERCK

 • Бакар     

Spectroquant  Cu  test 1.14767.0001; MERCK

 • Кадмиум            

Spectroquant  Cd  test 1.01745.0001; MERCK

 • Цинк     

Spectroquant  Zn  test 1.14832.0001; MERCK

 • Хром(VI)                                                     

Spectroquant  Cr6+  test 1.14758.0001; MERCK

 • Хром 

     Spectroquant  total Cr  test 1.14758.0001; MERCK 

 • Арсен 

Spectroquant  As  test 1.01747.0001; MERCK

 • Никел   

Spectroquant  Ni  test 1.14785.0001; MERCK

 • Вкупен азот                                                

Spectroquant  total N  test 1.14537.0001; MERCK

 • Вкупен фосфор                                           

Spectroquant  total P  test 1.14848.0001; MERCK

 • Слободен хлор                                       

  Spectroquant  Cl2 (free)  test 1.00598.0001; MERCK 

 • Вкупен хлор                                          

 Spectroquant  Cl2 (total)  test 1.00602.0001; MERCK 

 • Испарливи органски киселини (VOА)      

     Spectroquant  VOА  test 1.01763.0001; MERCK 

 • Фенол  во вода                                           

Spectroquant  Phenol  test 1.00856.0001; MERCK

 • pH 

МКС ISO 10523:2007*

 • Електролитска спроводливост                                                             

МКС ISO 7888:1985*

 • Масти и масла                                                            

Метод на екстракција и гравиметрија

 • Калциум 

EN ISO 6058:1984

 • Магнезиум     

EN ISO 6059:1984

 • Вкупен сув остаток                                                                             

Гравиметриска метода

 • Растворени материи                                                                            

Гравиметриска метода

 • Суспендирани материи                                                                       

Гравиметриска метода

 • Матност   

  EN ISO 7027:1999

 • Боја   

EN ISO 7887:1985

 • Вкупна тврдина                                                                                          

EN ISO 6059:1984

 • Карбонатна тврдина                                                                               

EN ISO 9963-2:1994

 • Алкалитет

EN ISO 9963-1:1994

 • Растворен кислород                                                                                   

EN ISO 5813:1983

 • Биохемиска потрошувачка на кислород (БПК5)                                     

EN ISO 5815:2003

 • Хемиска потрошувачка на кислород со KMnO4                                     

EN ISO 8467:1993

 • Хемиска потрошувачка на кислород со K2Cr2O                                

EN ISO 15705:2002

 

Фармахем Лабораторија за животна средина во соработка со своите партнери обезбедува и услуги за:

 

 • микробиолошка анализа (Esherichia coli, Esherichia coli haemolytica, Enterococus spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Klebsiela spp, вкупен број на бактерии);
 • атомска емисиона спекторскопија AE (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • атомска апсорпциона спекторскопија АА (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • електротермичка атомска апсорпциона спекторскопија ЕТАА (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • атомска емисиона спекторскопија со индуктивно спрегната плазма АЕS-ICP (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • течна хроматографија HPLC (одредување на органски загадувачи);
 • гасна хроматографија GC (одредување на органски загадувачи).